Procediment de selecció de les estratègies de desenvolupament local participatiu del sector pesquer (EDLP), així com la regulació i convocatòria de l'ajuda preparatòria per a la seua elaboració en el marc del període de programació del Fons Europeu Marítim, de Pesca i Aqüicultura (FEMPA) 2021-2027

Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Codi SIA: 3013988
|
Codi GVA: 24625
Descarregar informació
Temini tancat

Des de 18-08-2023

Fins 18-09-2023

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Al·legació / Aportació
 • Resolució
 • Justificació
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Ajuda preparatòria per a l'elaboració de les estratègies de desenvolupament local participatiu en el sector pesquer (EDLP) a la Comunitat Valenciana per al període de programació del Fons Europeu Marítim, de Pesca i Aqüicultura (FEMPA) 2021-2027.

Terminis
Sol·licitudTemini tancat
18-08-2023 al 18-09-2023
Al·legació / AportacióTermini obert
18-08-2023
JustificacióTermini obert
Observacions

Tal com estableix l'article 34 del Reglament (UE) 2021/1060, les entitats seleccionades com a candidates per a l'elaboració de les EDLP podran tindre dret a l'ajuda preparatòria per a la seua elaboració, amb independència que l'estratègia se seleccione posteriorment per al seu finançament o no.

 

L'import l'ajuda preparatòria s'establirà en funció del que estableix l'article 29 de l'ordre que estableix la seua regulació.

 

Es consideraran elegibles les despeses efectuades a partir de l’endemà de la data de la resolució que determine les entitats candidates a elaborar una EDLP i fins a la data de finalització de l’acció fixada en la resolució de concessió d’aquesta. Els treballs de l’ajuda preparatòria no podran estar finalitzats en el moment de sol·licitar l’ajuda.

 

 

L’import de l’ajuda preparatòria podrà cobrir les despeses necessàries per a la creació de capacitats, la formació i l’establiment de xarxes amb la intenció de la preparació i posada en pràctica d’una EDLP, i s’atorgaran tenint en compte el que es disposa en l’RDC i en el Programa espanyol del FEMPA, podent ser objecte de l’ajuda:

a) Formació per a les parts interessades.

b) Estudis en la zona objecte de l’estratègia que es vol implementar.

c) L’elaboració de l’estratègia, incloent-hi els costos d’assessorament i d’accions relacionades amb les consultes a les parts interessades.

d) Sufragar costos administratius d’una organització que sol·licita ajuda durant la fase preparatòria.

e) Suport a xicotets projectes pilot.

 

 

Despeses no subvencionables

 

Per al cofinançament de l’ajuda preparatòria a càrrec del FEMPA, és necessari que els treballs necessaris per a la preparació de les estratègies no estiguen finalitzats en el moment de sol·licitar les ajudes preparatòries.

A més, no seran subvencionables els costos que estableix l’article 64 de l’RDC i l’article 13 de l’RFEMPA.

 

 

L'import de l'ajuda preparatòria podrà cobrir les despeses necessàries per a la creació de capacitats, la formació i l'establiment de xarxes amb la intenció de la preparació i posada en pràctica d'una EDLP i s'atorgaran atenent el que es disposa en l'RDC i en el Programa espanyol del FEMPA, podent ser objecte de l'ajuda:

a) Formació per a les parts interessades.

b) Estudis en la zona objecte de l'estratègia a implementar.

c) L'elaboració de l'estratègia, inclosos els costos d'assessorament i d'accions relacionades amb les consultes a les parts interessades.

d) Sufragar costos administratius d'una organització que sol·licita ajuda durant la fase preparatòria.

e) Suport a xicotets projectes pilot.

 

Despeses no subvencionables

 

Per al cofinançament de l'ajuda preparatòria amb càrrec al FEMPA és necessari que els treballs necessaris per a la preparació de les estratègies no estiguen finalitzats en el moment de sol·licitar les ajudes preparatòries.

A més, no seran subvencionables els costos establits en l'article 64 del RDC i en l'article 13 del RFEMPA.

 

 

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

Les organitzacions o agrupacions seleccionades com a candidates mitjançant la Resolució de 28 de març de 2023, del director general competent en matèria de pesca marítima i aqüicultura que presenten una EDLP.

Requisits

Només podran ser beneficiàries de l'ajuda preparatòria les organitzacions o agrupacions seleccionades com a candidates mitjançant la Resolució de 28 de març de 2023, del director general competent en matèria de pesca marítima i aqüicultura que presenten una EDLP.

 

Les EDLP compliran el que estableix l'article 35 de l'Ordre i l'annex I amb el model d'EDLP, disponible en la seu electrònica de la Generalitat.

 

Les entitats beneficiàries han de complir les obligacions generals derivades de la seua condició de beneficiàries d'ajudes públiques indicades en l'article 7 de l'ordre que regula l'ajuda preparatòria.

 

 

Com es tramita

Procés de tramitació

Per a accedir de manera telemàtica al procediment, s'ha de disposar de signatura electrònica avançada, amb el certificat qualificat de representant d'entitat, emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV). Així mateix, es podrà utilitzar qualsevol altre sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat (sede.gva.es/va/sede_certificados).

 

Quan es vulga tramitar un procediment en representació d'altres persones físiques o jurídiques, es podrà atorgar aquesta representació a través del Registre de representants de l'ACCV (https://www.accv.es/vl/servicios/ciudadanos-y-autonomos/registro-de-representantes/). L'accés a aquest registre per part dels representats es pot fer utilitzant un certificat qualificat de ciutadà (si és persona física) o de representant d'entitat (si és persona jurídica).

 

Les sol·licituds presentades s’han de signar amb el certificat digital de la persona jurídica que presenta la sol·licitud o, si és el cas, amb el certificat digital del seu representant. Així mateix, la resta de documents que s’hi adjunten, quan siga procedent, han d’estar signats electrònicament per les persones que siguen competents per a fer-ho.

 

Les esmenes o les aportacions documentals posteriors a la presentació de la sol·licitud es podran dur a terme telemàticament en la seu electrònica de la Generalitat, a través de l’enllaç següent: https://sede.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18536.

 

En el supòsit que alguna de les persones sol·licitants presente la sol·licitud presencialment, es requerirà que l’esmene per mitjà de la presentació electrònica en els termes que preveu l’article 68.4 de l’esmentada Llei 39/2015, d’1 d’octubre. A aquest efecte, es considera com a data de presentació de la sol·licitud la data en què s’haja fet l’esmena.

 

Criteris de valoració

Cal consultar els criteris de valoració en l'article 16 de l'ordre.

Òrgans de tramitació
La instrucció del procediment per a la concessió i el pagament de l'ajuda preparatòria correspon a la secció de pesca marítima de la direcció territorial de la conselleria competent en pesca marítima i aqüicultura en l'àmbit territorial de la qual estiga situada el domicili social de l'entitat...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini per a la presentació de sol·licituds d'ajuda serà d'un mes a partir de l'endemà de la publicació de l’Ordre que regula l'ajuda preparatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. (DOGV núm. 9663, de 17.08.2023)

Documentació
Les entitats sol·licitants han d'aportar amb la sol·licitud d'ajuda degudament omplida la documentació següent, sempre que no l'hagen aportada en el procediment per a ser seleccionades com a candidates a l'elaboració d'EDLP o si la documentació s'ha modificat d’aquell moment: a) Acreditació de...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Atés que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estan obligades a relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de...
Saber més

  Al·legació / Aportació

  Termini
  Des de 18-08-2023

  Des del termini d'inici de presentació de sol·licituds fins a la resolució de concessió.

  Forma de presentació
  Telemàtica
  Atés que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estan obligades a relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació...
  Saber més

  Resolució

  Termini màxim
  La persona titular de la direcció general competent en pesca marítima i aqüicultura resoldrà el procediment de concessió en el termini de quinze dies des de la data d'elevació de la proposta de resolució definitiva per part de l'òrgan instructor, d'acord amb el que preveu la legislació de...
  Saber més
  Quantia i cobrament
  Intensitat i establiment de la quantia de l'ajuda preparatòria: L'import global màxim per a l'ajuda preparatòria de totes les entitats candidates a constituir-se com a GALP serà de 150.000 euros. L'ajuda preparatòria que podrà rebre cada entitat beneficiària tindrà un import mínim de 33.000...
  Saber més
  Efecte silenci / Esgota via administrativa
  Desestimatori
  / Sí
  Obligacions
  Les entitats beneficiàries han de complir amb les següents obligacions generals derivades de la seua condició de beneficiàries d'ajudes públiques: a) Fer l'activitat o adoptar el comportament que fonamenta la concessió d'aquesta en els termes i terminis establits. b) Justificar la subvenció...
  Saber més
  Observacions

  En la resolució de concessió d'ajuda s'establirà el termini per a la presentació de la justificació i la sol·licitud de pagament. No seran admeses a tràmit les sol·licituds de pagament que es presenten fora d'aquest termini, fet que resoldrà la inadmissió d'aquestes, que s’haurà de notificar als...

  Saber més
  Òrgans resolució
  La persona titular de la direcció general competent en pesca marítima i aqüicultura resoldrà el procediment de concessió en el termini de quinze dies des de la data d'elevació de la proposta de resolució definitiva per part de l'òrgan instructor, d'acord amb el que preveu la legislació de...
  Saber més

  Justificació

  Termini
  Termini obert

  El termini per a la presentació de la justificació i la sol·licitud de pagament serà el fixat en la resolució de concessió.

  Documentació
  Amb la sol·licitud de pagament de l’ajuda preparatòria degudament omplida, haurà d’aportar-se la següent documentació: a) L'Estratègia de desenvolupament local participatiu en el sector pesquer (EDLP), segons el que s’ha indicat en l'article 36 i el model de l'annex I d'aquesta ordre. La...
  Saber més
  Forma de presentació
  Telemàtica
  Atés que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estan obligades a relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de...
  Saber més