Subvencions per a finançar el foment d’activitats de participació, associació i formació de famílies d’alumnat, realitzades per les associacions de famílies d’alumnat de centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics de la Generalitat, les seues federacions i confederacions.

Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

Codi SIA: 210572
|
Codi GVA: 240
Descarregar informació
Temini tancat

Des de 19-04-2023

Fins 10-05-2023

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Esmena
 • Al·legació / Aportació
 • Resolució
 • Justificació
 • Altres tràmits
 • Desistiment
 • Renúncia
 • Recurs de reposició
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Finançar el foment d’activitats de participació, associació i formació de famílies d’alumnat, realitzades per les associacions de famílies d’alumnat de centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics de la Generalitat, les seues federacions i confederacions.

 

Hi queden compreses les activitats realitzades des de setembre de 2022 fins al 30 de juny de 2023, sempre que estiguen incloses en el projecte presentat per a sol·licitar la subvenció i no hagen servit per a justificar altres ajudes rebudes. El termini per a presentar els documents de justificació es fixarà en la resolució de concessió de les subvencions.

Terminis
Sol·licitudTemini tancat
19-04-2023 al 10-05-2023
Al·legació / AportacióTermini obert
JustificacióTermini obert
EsmenaTermini obert
Recurs de reposicióTermini obert
Normativa
 • Ordre 29/2016, de 17 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions dirigides a les associacions de mares i pares d'alumnes, associacions d'alumnes, les seues federacions i confederacions (DOCV...

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Podran sol·licitar les subvencions que es convoquen en aquesta resolució, les AMPA de centres docents

no universitaris sostinguts amb fons públics que reunisquen els requisits següents:

Requisits

1. Tindre establida la seua seu i àmbit d'activitat en la Comunitat Valenciana.

 

2. Estar inscrites en el cens de confederacions, federacions i associacions de mares i pares d'alumnes de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana a què es refereix l'Ordre de 4 de novembre de 1996, en la data de publicació de la present convocatòria en el DOGV, no sent necessari estar integrades en una federació per a accedir a la subvenció.

 

3. Complir els requisits de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Com es tramita

Procés de tramitació

1. Publicació Resolució de convocatòria en el DOGV.

 

2. Omplil la sol·licitud per mitjans telemàtics. No seran admeses les sol·licituds presentades per altres mitjans.

 

3. Finalitzat el termini de presentació d'instàncies, l'òrgan instructor del procediment publicarà en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport i en la seu electrònica de la Generalitat, una relació de les entitats sol·licitants que hagen d'esmenar la sol·licitud o aportar els documents preceptius que s'especifiquen, amb indicació que, si en el termini de 10 dies no el realitzen, es considerarà que desisteixen de la seua sol·licitud, prèvia resolució que haurà de ser dictada d'acord amb la legislació bàsica de procediment administratiu comú. L'accés a la llista es realitzarà a través de la seu electrònica de la Generalitat: https://sede.gva.es o a través de la pàgina: https://ceice.gva.es/web/madres-padres-alumnos/subvenciones. La proposta de resolució provisional es notificarà a les entitats sol·licitants, mitjançant la seua publicació en aquesta pàgina web. Aquesta publicació substituirà a la notificació.

El projecte d'activitats haurà d'aportar-se dins del termini de presentació de sol·licituds. En cas que s'aporte documentació una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, no es tindrà en consideració a l'efecte del còmput dels criteris de valoració.

 

4. Estudi, valoració de les sol·licituds i emissió d'informe per la comissió avaluadora, segons els criteris establits en l'apartat nové de la convocatòria.

 

5. Proposta de Resolució de la Subdirecció General d'Innovació i Qualitat Educativa.

 

6. Resolució de la Direcció General d'Innovació Educativa i Ordenació amb l'especificació dels noms de les entitats beneficiàries i les dotacions econòmiques que els corresponguen, així com, en el seu cas, les sol·licituds desestimades, que es notificarà a les entitats sol·licitants mitjançant la seua publicació en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport i en la seu electrònica de la Generalitat. Aquesta publicació substituirà a la notificació de conformitat amb el que preveu la normativa vigent en matèria de procediment administratiu. L'accés a la resolució es realitzarà a través de la seu electrònica de la Generalitat: https://sede.gva.es o a través de la pàgina: https://ceice.gva.es/web/madres-padres-alumnos/subvenciones

 

7. Pagament i justificació de les ajudes d'acord amb el que estableix l'apartat tretze de la convocatòria.

Criteris de valoració

Les sol·licituds d'ajudes es valoraran conforme als criteris que s'estableixen en l'apartat nové de la convocatòria d'ajudes.

Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils a comptar des de l'endemà de de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

 

Data d'inici: 19/04/2023

Data de fi: 10/05/2023

Documentació
A la sol·licitud hauran d’annexar-se els següents documents digitalitzats en format PDF: 1. El projecte d’activitats de l’entitat sol·licitant, curs acadèmic 2022-2023. Per a ser admés, el projecte haurà de complir l'estructura i les especificacions indicades en l'article 9.3 d'aquesta...
Saber més

Esmena

Termini
Termini obert
Forma de presentació

Al·legació / Aportació

Termini
Termini obert
Forma de presentació

Resolució

Termini màxim
El termini màxim per a resoldre i notificar la convocatòria serà de sis mesos a comptar de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. Vençut el termini sense haver-se notificat cap resolució expressa, les entitats sol·licitants podran considerar desestimades les seues...
Saber més
Quantia i cobrament
QUANTIA - La quantitat destinada a aquestes subvencions és de 225.000,00 euros, distribuïts en 250 ajudes de 900 euros. PAGAMENT - Una vegada publicada la resolució de concessió de les subvencions, l'import s'abonarà íntegrament a les entitats beneficiàries que hauran de justificar-les...
Saber més
225000.0
Obligacions
Els beneficiaris de les ajudes estaran subjectes a les obligacions generals derivades de la normativa vigent sobre subvencions públiques i que s'indiquen en l'apartat catorze de la Resolució de convocatòria.
Observacions

Contra la present resolució, que esgota la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seua publicació, de conformitat amb el que disposa l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la...

Saber més
Òrgans resolució
Per delegació del conseller d'Educació, Cultura i Esport.

Justificació

Termini
Termini obert
Forma de presentació

Desistiment

Forma de presentació

Recurs de reposició

Termini
Termini obert
Forma de presentació

Renúncia

Forma de presentació