• Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Procediment de presentació de candidatures i avals, si és el cas, per a la selecció de vocalies socials del Consell Valencià de les Migracions

  Objecte del tràmit

  El Decret 31/2022, de 25 de març, del Consell, pel qual es crea el Consell Valencià de les Migracions (d'ara en avant, el Consell) estableix, en el seu article 8, que el procediment de presentació i selecció de candidatures serà establit, quan siga procedent l'elecció o renovació del Consell, per resolució de la persona titular de la conselleria competent en matèria de política migratòria.

  Les vocalies socials del Consell nomenades per selecció seran una persona per cadascun dels següents àmbits:
  a) Cinc persones en representació d'entitats que treballen en l'àmbit de la migració amb implantació en almenys dues províncies de la Comunitat Valenciana, almenys una d'elles especialitzada en la protecció internacional.
  b) Cinc persones en representació d'entitats que treballen l'àmbit de la migració amb implantació local, almenys una de cada província.
  c) Sis persones en representació de col·lectius de persones migrants, almenys una de cada continent d'origen: Europa, Àfrica, Àsia i Amèrica.
  g) Una persona en representació d'entitats de defensa de drets de la infància, en el marc del Pacte per la Infància.

  A més, cinc persones migrants seran triades per desinsaculació entre les quals s'hagen postulat per a ocupar aquestes vocalies; una per cadascun d'aquests trams d'edat: menors de 18 anys, de 18 a 30 anys, de 31 a 50 anys, de 50 a 65 anys i majors de 65 anys.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  D'una banda, tal com disposa l'apartat 2 de l'article 7 del Decret 31/2022, podran presentar candidatures a les vocalies socials del Consell:
  a) Les entitats que treballen en l'àmbit de la migració amb implantació en almenys dues províncies de la Comunitat Valenciana, almenys una d'elles especialitzada en la protecció internacional.
  b) Les entitats que treballen l'àmbit de la migració amb implantació local, almenys una de cada província.
  c) Els col·lectius de persones migrants, almenys una de cada continent d'origen: Europa, Àfrica, Àsia i Amèrica.
  g) Les entitats de defensa de drets de la infància, en el marc del Pacte per la Infància.

  D'altra banda, tal com disposa l'apartat 2.d de l'article 7 del Decret 31/2022, s'haurà de triar per desinsaculación entre les propostes que s'hagen postulat davant la secretaria del Consell per a ocupar cinc de les vocalies socials, una persona migrant per cadascun d'aquests trams d'edat: menors de 18 anys, de 18 a 30 anys, de 31 a 50 anys, de 50 a 65 anys i majors de 65 anys.

  Requeriments

  En cas de presentació de candidatures per entitats: Les entitats que presenten candidatures i avals hauran d'acreditar la seua actuació en l'àmbit sectorial corresponent i el compliment d'almenys una de les següents condicions:
  a) Que l'entitat forma part de la Comissió Mixta per al Desenvolupament de l'Estratègia Valenciana de Migracions 2021-2026 o que va formar part del procés participatiu de l'Estratègia; totes dues qüestions es comprovaran d'ofici per la Direcció General d'Igualtat a la Diversitat.
  b) Que l'entitat ha sigut beneficiària d'alguna subvenció per part d'una Administració Pública valenciana per a la realització d'activitats o l'execució de projectes vinculats a l'àmbit sectorial de referència a la Comunitat Valenciana en alguna ocasió en els últims tres anys i que no és deutora de reintegrament per aquesta; mitjançant el model de declaració responsable establit a aquest efecte en el formulari.
  c) Que l'entitat acredite la seua trajectòria i activitat pública en els últims tres anys en l'àmbit d'actuació corresponent de manera fefaent; podrà fer-se per qualsevol mig admés en dret.

  En cas de presentació d'avals per entitats: Perquè els avals puguen considerar-se vàlids i ser admesos hauran de complir les següents condicions:
  - Les entitats no podran avalar cap candidatura a la vocalia al fet que postulen persones candidates.
  - Les entitats només podran avalar la candidatura altres entitats dels mateixos àmbits d'actuació.
  - Les entitats només podran avalar una única candidatura en cada àmbit d'actuació.
  En cas de concurrència d'avals, prevaldrà l'aval signat en data (dia i hora) posterior.
  Els avals hauran d'anar signats per la persona que representa legalment l'entitat avaladora d'acord amb el model establit i hauran d'acompanyar la candidatura de l'entitat avalada.

  En cas de presentació de candidatures per persones migrants: Ser persona migrant.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de candidatures i avals s'obrirà l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de la resolució per la qual s'estableix el procediment de designació i selecció de vocalies del Consell Valencià de les Migracions i tindrà una duració d'un mes. (DOGV núm. 9452, de 19.10.2022)

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  En el cas de les entitats, la sol·licitud es pot presentar únicament de manera telemàtica, mitjançant els formularis electrònics associats.

  En el cas de les persones migrants, es pot presentar tant de manera telemàtica com presencial, mitjançant els formularis associats.

  a) En els registres dels òrgans administratius al fet que es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol Administració de les Comunitats Autònomes, a la de qualsevol Administració de les Diputacions Provincials, Capítols i Consells Insulars, als Ajuntaments dels Municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=4&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=22910

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  En cas de presentació de candidatures: Les entitats hauran d'utilitzar el formulari disponible en la pàgina web de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, a través del següent enllaç:

  En el moment de presentació de la candidatura, les entitats socials hauran d'adjuntar la següent documentació:

  DE CARÀCTER OBLIGATORI:

  1. Certificat que acredita que l'òrgan de govern de l'entitat ha decidit presentar la candidatura per a la vocalia social corresponent.

  2. Acceptació de les persones candidates, titular i suplent.

  DE CARÀCTER OPCIONAL, segons les opcions que s'haja triat:

  En cas de presentació de candidatures: Les entitats hauran d'utilitzar el formulari disponible en la pàgina web de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, a través del següent enllaç:

  En el moment de presentació de la candidatura, les entitats socials hauran d'adjuntar la següent documentació:

  DE CARÀCTER OBLIGATORI:

  1. Certificat que acredita que l'òrgan de govern de l'entitat ha decidit presentar la candidatura per a la vocalia social corresponent.

  2. Acceptació de les persones candidates, titular i suplent.

  DE CARÀCTER OPCIONAL, segons les opcions que s'haja triat:

  3. Avals, si escau. En aquest cas caldrà indicar en el formulari electrònic la relació d'avals i adjuntar el certificat que acredite que l'òrgan de govern de l'entitat avaladora ha decidit avalar l'entitat candidata.

  4. Documentació que acredita que l'entitat ha sigut beneficiària d'alguna subvenció per part d'una Administració Pública valenciana per a la realització d'activitats o l'execució de projectes vinculats en l'àmbit de la migració o de la infància a la Comunitat Valenciana en alguna ocasió en els últims tres anys, si escau.

  5. Documentació que acredita de manera fefaent la trajectòria i activitat pública de l'entitat en els últims tres anys, si escau.

  En cas de presentació d'avals: Les entitats que presenten la seua candidatura a la vocalia social corresponent podran presentar tants avals com consideren. En cas de concurrència d'avals, prevaldrà l'aval signat en data (dia i hora) posterior.
  Els avals hauran d'anar signats pel representant legal de l'entitat avaladora d'acord amb el formulari disponible en la pàgina web de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, a través del següent enllaç:

  i hauran d'acompanyar la candidatura de l'entitat avalada, juntament amb la documentació que acredite que l'òrgan de govern de l'entitat avaladora ha decidit avalar l'esmentada candidatura.

  En cas de presentació de candidatures de persones migrants: Les propostes seran formulades per les pròpies persones migrants (o per la persona que les represente, si és el cas) i per a això hauran d'utilitzar el formulari disponible en la pàgina web de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, a través del següent enllaç:
  presentant-ho de manera electrònica o presencial en algun dels registres a què fa referència l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Impresos associats

  PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES D'ENTITATS PER A VOCALIES SOCIALS DEL CONSELL VALENCIÀ DE LES MIGRACIONS

  FORMULARI DE PRESENTACIÓ D'AVALS PER A CANDIDATURES A VOCALIES SOCIALS DEL CONSELL VALENCIÀ DE LES MIGRACIONS

  PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES DE PERSONES MIGRANTS PER A VOCALIES SOCIALS DEL CONSELL VALENCIÀ DE LES MIGRACIONS

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Posteriorment a la finalització del termini d'esmena, si és el cas, la direcció general d'Igualtat en la Diversitat publicarà la relació de persones que hagen sigut admeses en l'apartat destinat al Consell Valencià de les Migracions en la pàgina web de la Vicepresidència i Conselleria de Polítiques Inclusives, al qual es pot accedir a través del següent enllaç:
  https://inclusio.gva.es/va/web/igualdad-diversidad/consell-valencia-de-les-migracions

  La desinsaculación es farà en audiència pública, que serà anunciada amb una antelació mínima de 72 hores en la citada pàgina web.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Contra la resolució de XX de setembre de 2022, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'estableix el procediment de designació i selecció de vocalies del Consell Valencià de Migracions, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades podran interposar, amb caràcter potestatiu, un recurs de reposició en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de publicar-se, davant el mateix òrgan que ha dictat la resolució.

  Així mateix, es podrà interposar un recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de publicar-se. Tot això, de conformitat amb el qual estableixen els articles 112, 114, 115, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 8, 14.2 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici que les persones interessades puguen exercir, si és el cas, qualsevol altre que estimen procedent.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=4&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=22910

  Inici
 • Informació complementària

  Criteris de valoració

  En cas de presentació de candidatures per entitats: Per a cada àmbit, si hi haguera més candidatures que vocalies, es prioritzarà la presència i preferència de persones migrants i, en segon terme, es tindrà en compte la representativitat, mesura pel nombre d'avals rebuts altres entitats amb capacitat d'elevar propostes en el mateix àmbit. Finalment, es consideraran com a criteris de desempat la presència i preferència de dones i de persones de menor edat, per aquest ordre.

  En cas de presentació de candidatures per persones migrants: La desinsaculació es farà per trams d'edat, de menor a major. La primera persona que resulte triada serà la titular. La persona suplent serà la següent triada per sorteig del mateix gènere. En el moment en què dos trams d'edat tinguen representants que no siguen dones, en la resta es triaran només representants dones, sempre que hi haja candidates.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - RESOLUCIÓ de 14 d'octubre de 2022, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'estableix el procediment de designació i selecció de vocalies del Consell Valencià de les Migracions. (DOGV núm. 9452 de 19.10.2022)

  Llista de normativa

  Veure resolució

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.
 

La Generalitat desea que esta información le sea de utilidad.

La presente información tiene exclusivamente carácter ilustrativo, por lo que no originará derechos ni expectativas, ni vinculará con el procedimiento a que se refiere, cuya tramitación se sujetará siempre a las intrucciones específicas.