Selecció d'organitzacions candidates per a preparar estratègies de desenvolupament local participatiu (EDLP) i constituir-se en grup d'acció local pesquer (GALP).

Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Codi SIA: 2887762
|
Codi GVA: 22584
Descarregar informació
Temini tancat

Des de 27-12-2022

Fins 09-03-2023

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Al·legació / Aportació
 • Resolució
 • Justificació
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Selecció (1a fase) d'entitats candidates per a l'elaboració de les estratègies de desenvolupament local participatiu, sense perjudici que l'estratègia de desenvolupament local siga finalment seleccionada.

Terminis
Sol·licitudTemini tancat
27-12-2022 al 09-03-2023
Al·legació / AportacióTermini obert
10-03-2023
JustificacióTermini obert
10-03-2023
Observacions

El nombre de candidats a grups d'acció local del sector pesquer no podrà ser superior a 4, i cada un d'aquests ha de tindre un àmbit territorial diferent, d'acord amb la distribució següent:

 

a) Litoral de les províncies d'Alacant: màxim 2 candidats a grups d'acció local del sector pesquer.

b) Litoral de les províncies de Castelló: màxim 1 candidat a grup d'acció local del sector pesquer.

c) Litoral de les províncies de València: màxim 1 candidat a grup d'acció local del sector pesquer candidat.

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

Les associacions formades per un col·lectiu equilibrat i representatiu d'agents econòmics i socials, públics i privats, amb una representació significativa en la seua composició dels sectors de la pesca i aqüicultura, amb presència en el territori d'actuació, que assumisquen l'elaboració i la...

Saber més
Requisits

a) Ser una entitat associativa sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica, constituïda d'acord amb la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació, i constar inscrita en el registre corresponent abans de finalitzar el termini de presentació de sol·licituds.

 

b) Ser un GALP existent o una organització que es comprometa a crear un GALP i a desenvolupar una EDLP. En aquest cas, caldrà complir la condició següent: Comptar amb el compromís de l'organització de preparar una EDLP i formar un GALP, materialitzat amb la denominada carta d'intenció.

 

c) En el cas de nous grups, comptar amb el suport de la majoria de les entitats associatives del sector pesquer del territori afectat. Les entitats associatives i els ajuntaments només podran ser socis d'una organització candidata, o bé expressar el seu suport extern, sense entrar a formar part d'aquesta. L'expressió de suport dels representants de la comunitat local s'expressa mitjançant cartes de suport signades per representants comunitat pesquera, altres sectors o actors locals. Les autoritats públiques, definides de conformitat amb les normes nacionals, ni cap grup d'interés concret integrant d'aquesta podran representar més del 49 % dels drets de vot en la presa de decisions.

d) Delimitar el territori d'actuació per termes municipals complets o en alguns casos entitats menors (entitats locals menors, districtes o barris de poblacions grans), sempre que es justifique l'homogeneïtat, continuïtat i cohesió territorial costanera.

Com es tramita

Procés de tramitació

La instrucció i resolució, per a la selecció d'organitzacions candidates, correspondrà a la direcció general competent en pesca marítima.

 

En el cas que la sol·licitud no complisca els requisits exigits o no s'hi adjunten els documents preceptius, es requerirà l'interessat perquè, dins del termini de 10 dies, esmene la falta o adjunte els documents, amb la indicació que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la seua petició, amb resolució prèvia que ha de ser dictada en els termes que preveu l'article 21 de l'apartat 1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Les sol·licituds presentades seran avaluades per una comissió de selecció, que estarà composta pel subdirector general de Pesca de la conselleria competent en pesca marítima, que la presidirà, així com pels següents vocals: el cap de Servei d'Ordenació del Sector Pesquer, el cap de Servei de Conservació dels Recursos Pesquers i cap de Secció d'Ordenació Pesquera.

 

La Comissió de Selecció elevarà proposta de resolució amb el resultat de l'avaluació efectuada, amb la finalitat de seleccionar, com a màxim, 4 candidats en funció de la distribució indicada en l'article 2 de l'ordre 19/2022, de 20 de desembre.

Criteris de valoració

Cal consultar els criteris de valoració en l'article 9 de l'ordre 19/2022, de 20 de desembre.

Òrgans de tramitació
El Servei d'Ordenació Pesquera realitzarà els tràmits i les verificacions necessàries.

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini per a la presentació de sol·licituds serà d'un mes a partir de l'endemà de la publicació de l´Ordre 19/2022, de 20 de desembre, en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV Num. 9497 / 26.12.2022).

Documentació
La sol·licitud degudament omplida s'ha d'acompanyar la documentació següent: - Documentació acreditativa de la vàlida constitució i inscripció registral i acreditació de la representació del signant de la sol·licitud. - Còpia de l'acta fundacional de l'associació. - Còpia dels estatuts de...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Atés que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estan obligades a relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de...
Saber més

  Al·legació / Aportació

  Termini
  Des de 10-03-2023

  Resolució

  Termini màxim
  El termini màxim per a dictar i notificar la resolució serà de tres mesos comptats a partir de la data de publicació d'aquesta. El transcurs d'aquest termini sense que s'haja dictat i notificat la resolució, legitima els interessats per a entendre desestimada la sol·licitud per silenci administratiu
  Quantia i cobrament
  Les associacions seleccionades com a candidates tindran dret a l'ajuda preparatòria de l'estratègia, prevista en l'article 32 del Reglament (UE) 2021/1060, sense perjudici que l'estratègia de desenvolupament local siga finalment seleccionada. La quantia i el procediment d'aprovació d'aquesta...
  Saber més
  Obligacions
  Les entitats seleccionades com a candidates seran responsables de l'elaboració de les estratègies de desenvolupament local participatiu. Les entitats seleccionades com a candidates, una vegada reconegudes com a GALP, s'emmarcaran sota la figura d'entitat col·laboradora dependents directament...
  Saber més
  Observacions

  La resolució posa fi a la via administrativa i, contra aquesta, es pot interposar, amb caràcter potestatiu i en el termini d'un mes, un recurs de reposició davant de la persona titular de la Secretaria Autonòmica d'Agricultura i Desenvolupament Rural, de conformitat amb el que disposa la...

  Saber més
  Òrgans resolució
  El director competent en pesca marítima dictarà la resolució.

  Justificació

  Termini
  Des de 10-03-2023