Procediment de Responsabilitat Patrimonial en l'àmbit competencial de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de quantia igual o inferior a 30.000 euros - PRESENTACIÓ RECLAMACIÓ.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Procediment de Responsabilitat Patrimonial en l'àmbit competencial de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut
  Pública de quantia igual o inferior a 30.000 euros - PRESENTACIÓ RECLAMACIÓ.

  Objecte del tràmit

  Presentació de reclamació de responsabilitat patrimonial davant del departament de salut corresponent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, a fi de sol·licitar indemnització pels danys i perjudicis que s'entenguen causats en l'àmbit de la prestació de serveis o si aquests són de la seua competència, de valoració econòmica de quantia igual o inferior a 30.000 euros.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les persones físiques o jurídiques, o els seus representants, que hagen patit una lesió en qualsevol dels seus béns i drets, sempre que la lesió siga conseqüència del funcionament dels serveis públics prestats per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública i constituïsca un mal antijurídic, de valoració econòmica de quantia igual o inferior a 30.000 euros.

  Requeriments

  Que s'haja produït una lesió o mal efectiu, avaluable econòmicament i individualitzat en relació amb una persona o grup de persones, de valoració econòmica de quantia igual o inferior a 30.000 euros.

  Que el mal s'haja causat a conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics prestats per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, excepte en els casos de força major o de danys que el particular tinga el deure jurídic de suportar d'acord amb la llei.

  Inici
 • Taxes

  No està subjecte a taxes.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Un any des de la producció del fet o l'acte que motive la indemnització o es manifeste el seu efecte lesiu.  En cas de danys de caràcter físic o psíquic a les persones, el termini començarà a computar-se des de la curació o la determinació de l'abast de les seqüeles.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

  I, preferentment, en els registres dels departaments de salut corresponents:

  REGISTRE GENERAL DEL DEPARTAMENT DE SALUT DE GANDIA
  AV. DE LA MEDICINA, 6 (POL. SANXO LLOP)Ver plano
  46730 Gandia
  Tel: 962849520
  REGISTRE GENERAL DEL DEPARTAMENT DE SALUT DE VALENCIA-DOCTOR PESET
  AV. GASPAR AGUILAR, 90Ver plano
  46017 València
  Tel: 961622740
  REGISTRE GENERAL DEL DEPARTAMENT DE SALUT DE VALÈNCIA-CLÍNIC-MALVARROSA
  AV. BLASCO IBÁÑEZ, 17Ver plano
  46010 València
  Tel: 961973608
  REGISTRE GENERAL DEL DEPARTAMENT DE SALUT DE XÀTIVA-ONTINYENT
  CTRA. XÀTIVA-SILLA, KM 2Ver plano
  46800 Xàtiva
  Tel: 962289341
  REGISTRE GENERAL DEL DEPARTAMENT DE SALUT D'ALCOI/ALCOY
  POL. CARAMANXELL, S/NVer plano
  03804 Alcoi/Alcoy
  Tel: 966527785
  REGISTRE GENERAL DEL DEPARTAMENT DE SALUT DE VALÈNCIA - CONSORCI HOSPITAL GENERAL
  AV. TRES CREUS, 2Ver plano
  46014 València
  Tel: 963131800
  REGISTRE GENERAL DEL DEPARTAMENT DE SALUT VALÈNCIA-LA FE
  AV. FERNANDO ABRIL MARTORELL, 106Ver plano
  46026 València
  Tel: 961244290
  REGISTRE GENERAL DEL DEPARTAMENT DE SALUT D'ELDA
  CTRA. ELDA-SAX, S/NVer plano
  03600 Elda
  Tel: 966975184
  REGISTRE GENERAL DEL DEPARTAMENT DE SALUT DE LA MARINA BAIXA
  AV. ALCALDE EN JAUME BOTELLA MAYOR, 7Ver plano
  03570 Vila Joiosa, la/Villajoyosa
  Tel: 966859806
  REGISTRE GENERAL DEL DEPARTAMENT DE SALUT DE VINARÒS
  AV. GIL DE ATROCILLO, 28Ver plano
  12500 Vinaròs
  Tel: 964477024
  REGISTRE GENERAL DEL DEPARTAMENT DE SALUT DE LA PLANA
  CTRA. VILA-REAL-BURRIANA (CV-185), KM 0,5Ver plano
  12540 Vila-real
  Tel: 964399841
  REGISTRE GENERAL DEL DEPARTAMENT DE SALUT DE SAGUNT/SAGUNTO
  AV. RAMON Y CAJAL, S/NVer plano
  46520 Sagunt/Sagunto
  Tel: 962339310
  REGISTRE GENERAL DEL DEPARTAMENT DE SALUT D'ORIHUELA
  CTRA. ORIHUELA-ALMORADÍ, S/N (PDA.S.BART.)Ver plano
  03314 Orihuela
  Tel: 966749232
  REGISTRE GENERAL DEL DEPARTAMENT DE SALUT DE REQUENA
  PASSATGE CASA BLANCA, S/NVer plano
  46340 Requena
  Tel: 962339181
  REGISTRE GENERAL DEL DEPARTAMENT DE SALUT D'ELX-HOSPITAL GENERAL
  C/ CAMÍ DE L'ALMAZARA, 11Ver plano
  03203 Elx/Elche
  Tel: 966616900
  REGISTRE GENERAL DEL DEPARTAMENT DE SALUT DE CASTELLÓ
  AV. BENICÀSSIM, S/NVer plano
  12004 Castelló de la Plana
  Tel: 964725038
  REGISTRE GENERAL DEL DEPARTAMENT DE SALUT DE VALENCIA-ARNAU DE VILANOVA-LLIRIA
  C/ SANT CLEMENT, 12Ver plano
  46015 València
  Tel: 961976077
  REGISTRE GENERAL DEL DEPARTAMENT DE SALUT D'ALACANT-SANT JOAN D'ALACANT
  CTRA. ALACANT-VALÈNCIA, S/NVer plano
  03550 Sant Joan d'Alacant
  Tel: 965169519
  REGISTRE GENERAL DEL DEPARTAMENT DE SALUT D'ALACANT-HOSPITAL GENERAL
  C/ PINTOR BAEZA, 2Ver plano
  03010 Alacant/Alicante
  Tel: 965933085
  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA
  C/ MISSER MASCÓ, 31-33Ver plano
  46010 València
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_IS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=21760

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - El formulari de "RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL".

  - La reclamació ha de contindre la descripció dels fets amb motivació sobre la presumpta relació de causalitat entre el funcionament del servei i el mal causat, data en què van tindre lloc els fets, centre sanitari o centres sanitaris implicats, així com l'avaluació econòmica, sempre que siga possible la seua determinació.
  - En cas que en el formulari no es puguen especificar totes les dades per falta d'espai ha de presentar un escrit annex signat.
  - A la reclamació es podrà annexar qualsevol altra documentació que s'estime procedent a l'efecte de fonamentar-la.
  - En cas de representació, si no consta d'alta en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'Estat, haurà d'aportar original o còpia compulsada del document que acredite la capacitat o poder de representació de qui subscriga la sol·licitud, respecte de la persona física o jurídica en nom de qui actue o reclame, que s'ha d'efectuar per qualsevol dels mitjans admesos en dret.

  Impresos associats

  RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL EN L'ÀMBIT COMPETENCIAL DE LA CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Les fases de tramitació seran les generals del procediment administratiu, amb les especialitats dels articles 67, 81, 91 i 92 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.
  a) INICI del procediment després de la reclamació administrativa; en cas que siga necessari, es procedirà al requeriment d'esmena o millora de la sol·licitud.
  b) Els procediments la quantia dels quals siga igual a 30.000 euros o inferior els tramitarà el departament de salut corresponent.
  c) INSTRUCCIÓ: Es recaptarà tota la informació pertinent al cas: històries clíniques del supòsit perjudicat, informes de funcionament dels hospitals o centres de salut implicats, informes mèdics pericials, informes del Servei d'Inspecció de Serveis Sanitaris i, si és el cas, informe de la Comissió de Valoració del Dany.
  d) AUDIÈNCIA als interessats per a la presentació d'al·legacions.
  e) PROPOSTA de resolució i dictamen del Consell Jurídic Consultiu (serà necessari recaptar un dictamen quan la quantia reclamada siga superior a 30.000 euros).
  f) RESOLUCIÓ administrativa.
  La competència de tramitació i resolució correspon d'acord amb la *cuantia de la valoració econòmica:
  - *Cuantia igual o inferior a 30.000€:
  . Persones titulars de les gerències dels departaments de salut, en la seua *ambito de demarcació
  . Persones titulars dels comissionats de la Conselleria de Sanitat de les societats concessionàries d'assistència sanitària de la Comunitat *Valeciana, en el seu àmbit de demarcació
  . Persona titular de la direcció del Centre de Transfusions de la Comunitat Valenciana en el seu àmbit de funcionament.
  . Sotssecretària Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, en els casos que no siguen competents les persones titulars anteriors.
  - *Cuantia superior a 30.000 euros: persona titular de la sotssecretària de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  A) RECURS POTESTATIU DE REPOSICIÓ
  - Resolució expressa: el termini serà d'un mes, comptat des de l'endemà de la seua notificació, d'acord amb el que preveu l'article 123 i concordants de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, davant del mateix òrgan que la va dictar.
  - Silenci administratiu: en qualsevol moment a partir d'endemà del dia en què es produïsca l'acte presumpte.
  B) RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU: es pot interposar directament, bé davant del jutjat contenciós administratiu que siga procedent o bé davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, segons corresponga per raó de la quantia, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la notificació de la resolució, de conformitat amb el que disposa l'article 46.1 i 8.2.c i 10.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_IS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=21760

  Tramitació

  Com es tramita telemàticament, a través de l'enllaç corresponent:
  Tramitar amb certificat electrònic.

  Tramitació
  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, han de presentar les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat.
  1. La presentació telemàtica de la sol·licitud i de la documentació requerida s'ha de fer MITJANÇANT EL CORRESPONENT TRÀMIT TELEMÀTIC, l'enllaç directe del qual s'acaba d'indicar.
  Per a això, cal disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests sistemes, s'admeten:
  - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per l'FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació de la C. Valenciana).
  - I el sistema clave-signatura de l'Estat.
  Més informació respecte dels sistemes admesos en la seu electrònica de la Generalitat en: https://sede.gva.es/va/sede_certificados
  2. Per a fer tràmits per via telemàtica davant de l'Administració de la Generalitat actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), cal inscriure's prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'Estat, la respectiva informació del qual està disponible en:
  - En https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17168&version=amp
  - I en http://regrep.accv.es/accv_repr/zonarep/index.html/
  Sense aquesta inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la carpeta ciutadana de la persona que presenta.
  3. Fent clic en l'enllaç directe indicat en "Com es tramita telemàticament?" o en l'enllaç "TRAMITAR AMB CERTIFICAT" (de color roig a l'inici d'aquest tràmit), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir el formulari web inicial, annexar la sol·licitud i la documentació omplida i signada digitalment que s'haja d'aportar i fer la presentació telemàtica de tot això, amb la qual cosa obtindreu el corresponent justificant de registre.
  4. Fent clic en l'enllaç directe indicat en "Com es tramita telemàticament?" o en l'enllaç "TRAMITAR AMB CERTIFICAT" (de color roig a l'inici d'aquest tràmit), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir el formulari web inicial, annexar la sol·licitud i la documentació omplida i signada digitalment que s'haja d'aportar i fer la presentació telemàtica de tot això, amb la qual cosa obtindreu el corresponent justificant de registre.
  5. Respecte dels DOCUMENTS QUE CAL ANNEXAR, si és el cas:
  És recomanable que, en primer lloc, els reuniu tots, els ompliu, els signeu i els guardeu electrònicament en el vostre ordinador, de manera que posteriorment pugueu incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic.

  Inici
 • Informació complementària

  Les sol·licituds han de contindre, a més de les dades genèriques que preveu l'article 66 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les que preveu l'article 67, amb l'especificació de les lesions produïdes, la presumpta relació de causalitat entre aquestes i el funcionament del servei públic, l'avaluació econòmica de la responsabilitat patrimonial, si fora possible, i el moment en què la lesió efectivament es va produir. A més, ha d'anar d'acompanyada de totes les al·legacions, els documents, les informacions que s'estimen oportunes i de la proposició de prova, a més de la concreció dels mitjans dels quals pretenga valdre's la persona que reclama.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).
  - Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

  Llista de normativa

  Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).

  https://www.boe.es/boe_valenciano/dias/2015/10/02/pdfs/BOE-A-2015-10566-V.pdf

  Resolució de 21 de desembre de 2021, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública per la qual es deleguen competències en matèria de responsabilitat patrimonial.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.
 

La Generalitat desea que esta información le sea de utilidad.

La presente información tiene exclusivamente carácter ilustrativo, por lo que no originará derechos ni expectativas, ni vinculará con el procedimiento a que se refiere, cuya tramitación se sujetará siempre a las intrucciones específicas.