Presentació i formulació de queixes en l'àmbit de les institucions sanitàries dependents de la conselleria amb competències en matèria de sanitat.

Conselleria de Sanitat

Codi SIA: 211031
|
Codi GVA: 2139
Descarregar informació
Termini obert

Des de 15-01-2018

Fins 15-01-2050

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Es podran presentar queixes dels pacients en relació amb el funcionament dels hospitals, centres de salut i institucions sanitàries dependents de la conselleria amb competències en matèria de sanitat, amb la finalitat de garantir l'exercici del dret que tenen els pacients i les persones usuàries...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTermini obert
15-01-2018 al 15-01-2050
Observacions

* CONCEPTE DE 'QUEIXES' Les queixes són els escrits i les comunicacions en els quals els pacients o els seus representants realitzen únicament manifestacions de disconformitat amb la prestació dels serveis sanitaris, especialment sobre tardances, desatencions o qualsevol altre tipus anàleg...

Saber més
Normativa
 • Ordre 06/2018, de 13 de setembre, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es regula el procediment de presentació i...
 • Decret 41/2016, de 15 d'abril, del Consell, pel qual s'estableix el sistema per a la millora de la qualitat dels serveis públics i l'avaluació dels...

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Els ciutadans/anes o els seus representants legals que utilitzen els centres sanitaris públics de la Comunitat Valenciana i el conjunt d'institucions sanitàries dependents de la conselleria, així com els serveis prestats per una altra administració a la qual s'haja encomanat o delegat la...

Saber més

Com es tramita

Procés de tramitació
En tots els centres o serveis sanitaris de la conselleria s'advertirà, mitjançant una nota o un cartell informatiu, la possibilitat de formular queixes, amb la indicació que hi ha disponibles, per a la seua materialització, impresos tipus en la seu electrònica de la Generalitat...
Saber més
Òrgans de tramitació
Els serveis d'atenció i informació al pacient, (SAIP), creats pel Decret 2/2002, de 8 de gener, del Govern Valencià, són les unitats funcionals responsables d'atendre i informar els pacients que utilitzen el sistema sanitari públic i tramitar les queixes o reclamacions que els pacients puguen...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Des de 15-01-2018 a 15-01-2050

Durant tot l'any.

Documentació
Aquests escrits han de recollir les dades de contacte necessàries per a poder iniciar el procediment, així com les de resposta per a poder utilitzar el canal assenyalat a aquest efecte per la persona: a) Nom i cognoms del pacient i número de targeta sanitària (SIP). I, si s'actua per...
Saber més
Taxa o pagament

No es preveu el pagament de taxes.

Forma de presentació
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, tot i que no estan obligades a fer-ho, opten per aquesta via,...
Saber més
Presencial

Els pacients i la ciutadania en general podran presentar queixes relatives al funcionament dels hospitals, centres de salut i institucions sanitàries, de manera presencial, per correu, per mitjans electrònics vàlidament estructurats per a aquesta finalitat, o per qualsevol de les formes previstes...

Saber més

On dirigir-se

Resolució

Termini màxim
Totes les queixes s'han de tramitar i no poden quedar sense resposta. La contestació s'ha de notificar a la persona interessada en un termini no superior a un mes des que la queixa va tindre entrada en el registre de l'òrgan competent de la resolució.
Observacions

Per la pròpia naturalesa de la queixa, contra la seua resposta no es podrà interposar cap de recurs, sense perjudici que els motius de la queixa puguen tornar a exposar-se en els possibles recursos que calga interposar en el procediment administratiu amb el qual tinguen relació.

Òrgans resolució

Preguntes freqüents

Dubtes sobre la tramitació
 • No puc seleccionar centre sanitari ni municipi en l'apartat DADES DEL CENTRE SANITARI
 • Per a poder seleccionar un centre sanitari, cal seleccionar prèviament un departament. Una vegada seleccionat el departament, es podrà triar un dels centres corresponents al departament i el municipi es carregarà de manera automàtica una vegada haja seleccionat departament i centre.
 • Què significa seleccionar l'opció del pacient és l'interessat en el tràmit de queixa?
 • Seleccionar l'opció de "El pacient és l'interessat", significa que la persona que s'ha identificat per a accedir al tràmit, és la persona que està posant la queixa, és per això que quan seleccionem "Sí", es carreguen automàticament totes les dades de la persona autenticada en la secció "DADES DEL...
 • Saber més
 • El SIP introduït no carrega les dades del pacient
 • Si el SIP introduït per l'usuari existix, hauria de carregar de manera automàtica les dades de la secció "DADES DEL PACIENT", si no es carreguen, és possible que l'usuari no haja introduït el SIP correctament. Pot introduir el número de SIP complet , introduint el numero sense les dos primeres...
 • Saber més
 • No sé a quin departament de salut correspon el centre sobre el qual vull presentar una queixa, agraïment o suggeriment.
 • En la web de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (www.san.gva.es) hi ha diverses opcions per a buscar un centre sanitari determinat, l'opció es denomina "BUSCA EL TEU CENTRE". Es pot buscar per ubicació: carrer, província, municipi, o per número de SIP i data de naixement....
 • Saber més
On consultar dubtes sobre el tràmit: