Formulació de queixes davant de l'òrgan competent en matèria d'Inspecció General de Serveis, per incompliment del deure de resposta dels serveis administratius de la Generalitat.

Codi SIA: 210903
Codi GUC: 1324
Organisme: Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què li serveix?

Es podrà formular nova queixa, esta vegada davant de la Inspecció General de Servicis, quan s'haja incomplit el deure de resposta a la queixa inicial plantejada.

Qui pot sol·licitar-ho?

La ciutadania

Termini

1.- En la queixa inicial la contestació haurà de notificar-se en un termini no superior a un mes des que va tindre entrada en el registre general de la respectiva conselleria afectada. 2.- Davant de l'incompliment del deure de resposta, en el termini esmentat anteriorment, el ciutadà podrà formular la queixa davant de l'òrgan indicat anteriorment.

Documentació

- Imprés de sol·licitud - Còpia o fotocòpia de la queixa inicial.

Presentació

Presencial
a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es referix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en este últim cas, s'hi ha subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. I, preferentment, en totes les unitats de registre i d'assistència al ciutadà de la Generalitat Valenciana.
Telemàtica
Per mitjà de l'ompliment de l'imprés normalitzat de queixa a través del seu ordinador polsant la icona "tramitar telemàticament". Requisits: Disposar de firma electrònica digital emesa per l'Autoritat de Certificació de la Generalitat Valenciana o el carnet d'identitat electrònic. Pot obtindre la firma digital de la Generalitat Valenciana, de forma gratuïta, en els punts de registre d'usuaris de l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV). Pot consultar el seu punt de registre més pròxim en: http://www.accv.es/puntreg_c.htm Quan pot presentar-se: tots els dies de l'any, durant les vint-i-quatre hores del dia. Acreditació presentació queixa: el mateix sistema informàtic expedirà un rebut electrònic acreditatiu de la constància en els assentaments registrals.

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

- Els ciutadans formularan la seua queixa, davant de la Inspecció General de Servicis, per escrit, en les oficines i registres esmentats. - Sempre que siga possible utilitzaran el formulari normalitzat, sense perjuí de la plena validesa de les queixes cursades sense subjecció a cap imprés. En tot cas, serà sempre necessari acompanyar fotocòpia de la queixa inicial. - Els ciutadans podran ser auxiliats pel personal de les oficines de registre i informació en la formulació i constància de la seua queixa. En tot cas, esta haurà de ser firmada pel ciutadà com a mostra de conformitat.