Ajuda per a la reestructuració i reconversió de vinya, de la Intervenció Sectorial Vitivinícola (ISV) 2024-2027 en la Comunitat Valenciana

Codi SIA:: 210772
Codi GVA:: 817
Organisme: Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Termini de sol·licitud: TANCAT
(01-03-2024
22-04-2024)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Al·legació/Aportació

  • Resolució

  • Justificació

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Concedir ajuda a la reestructuració i reconversió de vinya per a operacions que finalitzen en la campanya 2024/2025 en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. És aplicable a vinyes que es destinen a la producció de raïm per a la vinificació

Requisits

Requisits

1. REQUISITS I OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS

 

a) Els viticultors només podran estar inclosos com a beneficiaris en una única sol·licitud.

b) Els beneficiaris han de complir amb les obligacions recollides en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

c) En el cas que se sol·licite l'ajuda per a l'operació de reestructuració prevista en esta convocatòria, les parcel·les a arrancar, els drets, i/o les autoritzacions aportades han d'estar inscrites en Registre Vitícola de la Comunitat Valenciana en la seua fitxa d'explotació, a data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

d) Per a poder sol·licitar les ajudes per a les operacions de transformació de got a espatlera i sobreemplet, previstes en esta convocatòria, les persones interessades han de figurar en el Registre Vitícola de la Comunitat Valenciana com a explotadores de les parcel·les de vinya per a les quals se sol·licita l'ajuda o haver sol·licitat el canvi de titularitat, abans de l'inici del termini de presentació de sol·licituds. Així mateix, tota la informació que apareix en el Registre Vitícola de la Comunitat Valenciana (superfície, varietat, any de plantació, situació i drets, o qualsevol circumstància que puga ser susceptible d'actualització) ha d'estar actualitzada en el moment de la presentació de la sol·licitud d'ajuda.

 

2. NO PODRAN ACOLLIR-SE a este règim d'ajudes, a més dels casos contemplats en l'article 5.3 del Reial decret 905/2022, les següents activitats:

 

a) Les operacions realitzades en la superfície dels recintes que es troben afectats per una via pecuària classificada o partionada d'acord amb la Llei 3/2014, d'11 de juliol, de la Generalitat, de Vies Pecuàries de la Comunitat Valenciana.

b) El canvi de sistema de conducció de got a espatlera en parcel·les de vinya amb cultiu associat o en aquelles parcel·les en les quals la vinya tinga una edat inferior a quatre anys en el moment de la sol·licitud, segons l'indicat en l'article 6.4.III del Reial decret 905/2022.

 

3. REQUISITS DE LES SOL·LICITUDS

 

Els requisits de les sol·licituds, a més dels establits en l'article 8 del Reial decret 905/2022, són:

3.1. La superfície total reestructurada en el marc d'una operació de reestructuració de vinya ha de ser, almenys, de 0,5 hectàrees.

Pot ser inferior a 0,5 hectàrees si és confrontant amb una altra parcel·la de vinya del mateix titular o viticultor.

En els casos en què l'operació es limite a accions de sobreempelt o de canvi de got a espatlera, la superfície mínima serà la inicial.

3.2. La superfície mínima per sol·licitud serà de 0,5 hectàrees per viticultor i any i la superfície màxima per sol·licitud serà de 25 hectàrees per viticultor i any.

3.3. En les parcel·les de vinya amb cultiu associat es pot admetre la seua reestructuració sempre que la plantació es realitze només de vinya. En este cas, únicament poden utilitzar-se les autoritzacions de plantació de vinya generades per la superfície que ocupava la vinya, havent d'aportar-se la resta necessària per a aconseguir la superfície a plantar.

3.4. Serà obligatòria en totes les plantacions la utilització de portainjertos certificats.

3.5. En aplicació de l'article 94.3 del Reial decret 1047/2022, les accions de desinfecció i/o desempedregament han de comunicar-se davant la corresponent Direcció Territorial amb una antelació de 15 dies pel viticultor o explotador, a través del model normalitzat publicat en la següent adreça electrònica: sede.gva.es/es/proc817. Si no es comunica, o es comunica en un termini que impossibilite el control, no poden ser certificades i no seran pagades.

3.6. Per a les parcel·les que han realitzat l'acció de col·locació de protectors de plantes joves i en aquells casos en què es considere imprescindible la seua retirada sense haver passat el període establit d'un any, pel fet que el protector impedix el normal desenvolupament vegetatiu de la planta podent causar danys irreparables en la vinya, s'admet la retirada del protector, prèvia sol·licitud per part de l'interessat, a través del model normalitzat publicat en la següent adreça electrònica: sede.gva.es/es/proc817, reservant-se l'administració la possibilitat de realitzar un control previ a l'autorització de retirada.

 

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Es podran acollir a l'ajuda a la reestructuració i reconversió de vinyes els viticultors i futurs viticultors les vinyes dels quals es destinen a la producció de raïm per a vinificació i que complisquen amb els requisits d'admissibilitat establits en l'article 5 del Reial decret 905/2022 i en la resolució de la convocatòria, així com amb el que es disposa en l'article 11 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i el que s'estableix en la normativa vigent en matèria del sector vitivinícola per a totes les superfícies de vinya de la seua explotació.

 

També podran accedir a la condició de beneficiari les comunitats de béns que, fins i tot mancant de personalitat jurídica, puguen dur a terme els projectes, activitats o comportaments o es troben en la situació que motiva la concessió de la subvenció, d'acord amb el que s'estableix en l'article 11.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

 

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Sol·licitud d'ajuda

 

Els sol·licitants que vulguen acollir-se a l'ajuda de reestructuració i reconversió de vinyes a l'empara d'esta convocatòria han de presentar les seues sol·licituds d'ajuda a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte de la present convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, finalitzant el termini el 22 d'abril de 2024 (DOGV Núm. 9799 / 29/02/2024)

 

 

Formularis documentació

SOL·LICITUD D'AJUDA: La sol·licitud d'ajuda, juntament amb la documentació requerida, que a continuació es detalla, s'ha de realitzar a través de l'aplicació informàtica PICASSA a) Croquis amb la identificació de les superfícies de les parcel·les o subparcel·les del Registre Vitícola de la Comunitat Valenciana objecte de reestructuració i/o reconversió. I si és el cas, de les parcel·les o subparcel·les que s'arrancaran. b) Autorització del propietari de les vinyes que seran reestructurats i/o reconvertits a favor de l'explotador per a fer els treballs i percebre les subvencions, si és el cas, d'acord amb el model normalitzat publicat en la següent adreça electrònica: sede.gva.es/es/proc817. c) L'òrgan gestor del procediment haurà d'estar autoritzat per la persona interessada per a poder consultar les dades d'estar al corrent dels pagaments amb l'Agència Tributària, estatal i autonòmica, i les dades d'identitat fiscal davant l'Agència Estatal de l'Administració Tributària. En cas contrari, la persona interessada haurà d'aportar els documents acreditatius corresponents. d) L'òrgan gestor del procediment té potestat per a consultar les següents dades: dades d'estar al corrent amb la Tresoreria de la Seguretat Social, dades d'identitat del sol·licitant o, si és el cas, del seu representant legal, poders notarials, dades cadastrals, dades del registre d'explotacions agrícoles, dades d'assegurances agràries, dades d'operadors de producció ecològica i integrada i dades d'estar integrat en ATRIA. Tanmateix, si la persona interessada vol oposar-se a això, és imprescindible que indique la informació concreta a la consulta de la qual s'oposa i els motius que ho justifiquen. Si s'oposa queda obligada a aportar els documents acreditatius corresponents. f) Certificat de ser membre d'una cooperativa o SAT g) Qualsevol document que acredite la propietat de les parcel·les, segons la legislació vigent, en cas d'oposar-se al fet que l'administració obtinga la informació directament de Cadastre. h) Document de domiciliació bancària, quan es tracte d'un alta o modificació de compte bancari, llevat que s'utilitze el tràmit telemàtic previst en la seu electrònica de la Generalitat (sede.gva.es/proc22648) només en els casos en els quals no figuren donats d'alta en el Registre de Tercers de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària. i) Document que acredite la representació per a aquells casos en què siga necessari. No serà necessari aportar este document quan la representació s'atorgue a través del Registre de Representants de la ACCV (https://www.accv.es/servicios/registro-de-representantes/) i la persona interessada no s'opose a la seua consulta per l'òrgan gestor. Quan es tracte d'entitats amb personalitat jurídica ha d'aportar-se la següent documentació, quan la persona interessada s'opose a la seua consulta per l'òrgan gestor:  Estatuts o normes de constitució de la societat inscrites en el registre corresponent  Certificat de l'òrgan competent en el que s'acorde sol·licitar l'ajuda  Poders i/o acord de representació En cas de comunitats de béns o agrupacions de persones físiques o jurídiques que manquen de personalitat jurídica, han de fer-se constar els compromisos d'execució assumits per cada membre de l'agrupació, i aportar els poders del representant o apoderat únic de l'agrupació. j) Autorització per a signar la sol·licitud d'ajuda en cas de no ser l'interessat k) Si el sol·licitant pertany a un grup empresarial (una societat matriu i empreses filials) haurà d'aportar la informació establida en l'article 44 del Reglament 2022/128, emplenant esta informació en la citada aplicació informàtica PICASSA. l) D'acord amb el que es preveu en l'article 13.3 bis de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, per a subvencions d'import superior a 30.000 euros, les persones físiques i jurídiques, diferents de les entitats de dret públic, amb ànim de lucre subjectes a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'establixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, hauran d'acreditar complir, en els termes disposats en este apartat, els terminis de pagament que s'establixen en la citada Llei per a obtindre la condició de beneficiari o entitat col·laboradora. Qualsevol finançament que permeta el cobrament anticipat de l'empresa proveïdora es considerarà vàlida a l'efecte del compliment d'este apartat, sempre que el seu cost siga a càrrec del client i es faça sense possibilitat de recurs al proveïdor en cas d'impagament.

Presentació

Presentació

Telemàtica
Totes les sol·licituds d'ajuda i de pagament es tramiten telemàticament mitjançant l'aplicació informàtica, dissenyada a este efecte per la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca a través de la següent URL: https://picassa.gva.es/picassa/anuncios

Procés de tramitació

Procés de tramitació

Les sol·licituds es poden presentar de manera individual o col·lectiva. En el cas que es presenten de manera col·lectiva, s'ha de realitzar a través d'un interlocutor autoritzat, segons es descriu en l'apartat 6 d'esta Resolució. Per a la presentació de les sol·licituds de manera col·lectiva es requerix un mínim de cinc sol·licitants individuals. Per a l'emplenament i presentació de les sol·licituds d'ajuda, tant presentades de manera individual com de manera col·lectiva, s'ha d'utilitzar l'aplicació informàtica, dissenyada a este efecte per la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, a través de l'adreça electrònica següent: https://picassa.gva.es/picassa/anuncios, d'acord amb el que s'estableix en l'article 7 del Reial decret 905/2022. Per a accedir de manera telemàtica a l'aplicació, la persona sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat qualificat de representant d'entitat (si és persona jurídica) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (si és persona física), tots dos emesos per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana (ACCV). Així mateix, es podrà utilitzar qualsevol altre sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat (sede.gva.es/es/sede_certificados). Els sol·licitants han d'aportar la informació mínima establida en l'article 8 del Reial decret 905/2022, d'acord amb el model de sol·licitud normalitzat disponible en la citada aplicació informàtica. Les sol·licituds han de ser signades electrònicament amb el certificat digital de la persona física o jurídica que presenta la sol·licitud, el seu representant legal o persona degudament autoritzada. D'acord amb el que s'estableix l'article 68.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, si es presenta una sol·licitud presencialment, es requerirà a l'interessat perquè l'esmene a través de la seua presentació electrònica. A este efecte, es considera com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual haja sigut realitzada l'esmena. Es verificarà el contingut mínim de les sol·licituds d'ajuda mitjançant l'aplicació informàtica dissenyada a este efecte per la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, acceptant-se per a la seua tramitació sol aquelles sol·licituds que superen esta fase de comprovació informàtica, sense que això supose la seua aprovació. No s'acceptaran aquelles sol·licituds que es presenten fora del termini establit en la convocatòria, resolent-se la inadmissió d'estes, que serà notificada als interessats en els termes previstos en els articles 40 i següents de la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Una vegada acceptades les sol·licituds per a la seua tramitació, i en aplicació dels articles 5 i 8 del Reial decret 905/2022, es realitzaran els controls documentals i administratius establits. En el cas que la sol·licitud no reunisca els requisits exigits o els mateixos no queden prou acreditats, es requerirà a la persona sol·licitant o a l'interlocutor de la sol·licitud presentada de manera col·lectiva, si és el cas, perquè en un termini de deu dies esmene la falta, acompanye els documents preceptius, o formule les al·legacions que estime pertinents, amb indicació que si així no ho fera s'entendrà que desistix de la seua petició prèvia resolució, de conformitat amb el que es disposa en l'article 68 de la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. PRIORITZACIÓ de les sol·licituds admeses: D'acord amb l'article 9 del Reial decret 905/2022, una vegada admeses les sol·licituds s'elaboraran dues llistes: a) La primera inclourà les operacions de replantació després de l'arrancada obligatòria per motius sanitaris i fitosanitaris ordenades amb base en la puntuació obtinguda en aplicar la ponderació dels criteris de prioritat en l'àmbit nacional establits en l'article 9.1 del Reial decret 905/2022. b) La segona inclourà la resta de les operacions de reestructuració i reconversió de vinyes ordenada amb base en la puntuació obtinguda en aplicar la ponderació dels criteris de prioritat nacionals i autonòmics. establits en l'annex V d'esta resolució. En cas d'empat en la puntuació, en qualsevol de les dues llistes, es tindrà en compte la superfície admissible de cada sol·licitud d'ajuda, concedint-se prioritat a les sol·licituds que tinguen un valor major d'esta superfície. Els sol·licitants poden comunicar el desistiment d'operacions/accions incloses en sol·licituds que encara no hagen sigut aprovades. El desistiment ha d'identificar al viticultor/a, i l'operació o acció objecte de desistiment. La Conferència Sectorial d'Agricultura i Desenvolupament Rural, d'acord amb el que s'estableix en l'article 10 del Reial decret 905/2022, comunicarà per a cada exercici financer, les disponibilitats financeres per a la reestructuració i reconversió de vinya que corresponen a la Comunitat Valenciana, que seran distribuïdes d'acord amb el punt 4 d'este article. APROVACIÓ de les sol·licituds: Per part de la Direcció General de Producció Agrícola i Ramadera, per delegació del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària de conformitat amb el que es disposa en l'Acord de 13 de setembre de 2011, pel qual es deleguen les funcions d'autorització del pagament de fons FEAGA entre l'organisme pagador i els diferents òrgans administratius de la Conselleria competent en Agricultura, Ramaderia i Pesca (DOGV 6629, 13.10.2011), s'emetrà resolució de concessió de l'ajuda, d'acord amb el que s'estableix en l'article 11 del Reial decret 905/2022. En primer lloc, s'aprovaran les operacions de la primera llista per ordre decreixent de puntuació i com a màxim fins a esgotar el 15% dels fons assignats en Conferència Sectorial per a cada comunitat autònoma, segons el que s'estableix en l'article 41 del Reglament Delegat (UE) 2022/126 de la Comissió, de 7 de desembre de 2021. En segon lloc, s'aprovarà la resta de les operacions de reestructuració i reconversió de vinyes de la segona llista fins a esgotar els fons assignats en Conferència Sectorial per a cada comunitat autònoma. El termini màxim per a la resolució de la convocatòria és de sis mesos a comptar des de l'endemà de la celebració de la Conferència Sectorial, d'acord amb el que s'estableix en l'article 11.5 del Reial decret 905/2022. S'establirà una relació ordenada de totes les sol·licituds que, complint amb les condicions establides per a accedir a l'ajuda, no hagen pogut ser estimades inicialment per superar-se l'import màxim disponible per a esta convocatòria, amb indicació de la puntuació atorgada a cadascuna d'elles en funció dels criteris de valoració previstos.

Criteris de valoració

Criteris de valoració

CRITERIS DE PRIORITAT A NIVELL NACIONAL: Registre operadors de producció ecològica: 3 punts Registre operadors de producció integrada: 2 punts Agrupació Tractament Integrat en l'Agricultura (ATRIA): 2 punts Jove viticultor (no complisquen més de 40 anys l'any de la sol·licitud): 3 punts Segur Agrari contractat any natural anterior: 2 punts CRITERIS DE PRIORITAT COMUNITAT VALENCIANA Explotacions prioritàries: 3 Explotacions integrades en cooperativa o SAT: 3 punts Superfície de l'explotació en el Registre Vitícola - Superfície ≥ 0,5 ha i < 5 ha (explotació xicoteta): 2 punts - Superfície > 5 ha i ≤ 10 ha (explotació mitjana): 3 punts Superfície admissible de la sol·licitud - Superfície > 1 ha i ≤ 5 ha: 3 punts - Superfície > 5 ha i ≤ 10 ha: 2 punts - Superfície > 10 ha i ≤ 25 ha: 1 punt Sol·licitants que no hagen rebut ajuda en PASVE 2019-2023 i en el ISV 2023-2027: 1 punt Titularitat dona: 2 punts Presentació col·lectiva de sol·licituds: 5 punts Explotació titularitat compartida: 1 punt
Termini alegació:
des de: 01-03-2024

Documentació

Documentació

Per a la resta dels tràmits del procediment, diferents de les sol·licituds d'ajuda, sol·licituds de pagament i Sol·licituds o Comunicacions de modificació: Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú, així com les persones sol·licitants que, no estant obligats a això, opten per esta via, realitzaran els tràmits telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat en l'adreça d'Internet sede.gva.es/es/proc817

Presentació

Presentació

Telemàtica
Atés que els sol·licitants poden ser tant persones físiques obligades a relacionar-se amb les administracions públiques a través de mitjans electrònics, en virtut de l'article 14.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, com a persones jurídiques, sotmeses a aquesta obligació en virtut de l'article 14.2 de l'esmentada llei, la presentació d’al·legacions o qualsevol document addicional ha de realitzar-se electrònicament a través de la seu electrònica de la Generalitat. Els documents que s’annexen al tràmit telemàtic, quan siga procedent, han d’anar firmats electrònicament per qui siga competent per a fer-ho. Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat “com va el meu”-> “sol·licituds en creació” (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

Obligacions

Obligacions

El formulari de sol·licitud incorpora les següents declaracions responsables i compromisos, que han de ser subscrits en tot cas pel sol·licitant o el seu representant legal o persona autoritzada per a signar la sol·licitud. DECLARACIÓ RESPONSABLE • No estar incurs en cap de les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari establides en l'article 13 de la Llei 38/2003 General de Subvencions, que no és deutora de la Generalitat per reintegrament de subvencions, que complix amb els requisits exigits en la normativa reguladora, que disposa de la documentació que així ho acredita i que es compromet a mantindre el seu compliment durant el temps inherent a l'exercici del dret de cobrament de la subvenció. • Complir els requisits exigits per a obtindre la condició de persona beneficiària de l'ajuda. • Estar al corrent de les obligacions fiscals, incloses les de l'administració de la Comunitat Valenciana i enfront de la Seguretat Social. • No haver sol·licitat o obtingut per a la mateixa superfície i finalitat altres ajudes de qualsevol administració pública. • Complir amb la normativa d'integració laboral de persones amb discapacitat o, si és el cas, l'exempció d'esta obligació, conforme el Decret 279/2004, de 17 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual es regulen mesures en els procediments de contractació administrativa i de concessió de subvencions per al foment de l'ocupació de les persones amb discapacitat. • Disposar d'un pla d'igualtat efectiva de dones i homes, si és el cas, d'acord amb el que s'estableix en l'article 20 de la Llei 9/2003, de 2 d'abril, de la Generalitat, per a la igualtat entre dones i homes, i l'article 45 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, modificat per l'article 1.1 del Reial decret llei 6/2019, d'1 de març, de mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en l'ocupació i l'ocupació. • Conéixer i complir la normativa vitivinícola vigent, i, per tant, acceptar l'obligació de reintegrar l'ajuda percebuda en cas d'incompliment. • Haver informat les persones de les quals aporten dades de caràcter personal en el procediment administratiu dels següents extrems: a) La comunicació d'estes dades a l'Administració per al seu tractament en l'àmbit de les seues competències i d'acord amb els fins del procediment. b) La possibilitat que l'Administració realitze consultes relacionades amb les seues dades per a comprovar, entre altres extrems, la seua veracitat. Si esta consulta requerix autorització per llei per part de les persones les dades de les quals es consultaran, la persona sol·licitant o el seu representant legal haurà d'haver recaptat esta autorització, que estarà disponible a requeriment de l'Administració en qualsevol moment. c) La possibilitat i manera d'exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament o oposició que li assistixen en relació amb el tractament de les seues dades personals. COMPROMISOS • Realitzar les mesures ressenyades en la sol·licitud en les condicions i terminis indicats, en el cas que la sol·licitud siga aprovada i l'ajuda resolta favorablement. • Acceptar el compromís de mantindre en cultiu les parcel·les reestructurades o reconvertides durant 10 campanyes a comptar des de la campanya següent en la qual es va sol·licitar el pagament. • Acceptar, en cas de complir la característica c) de l'article 6.4 del Reial decret 905/2022, el compromís de no instal·lar el sistema de reg durant 10 campanyes a comptar des de la campanya següent en la qual es va sol·licitar el pagament. • Facilitar la realització dels controls, tant administratius com sobre el terreny, que haja d'efectuar la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca per a verificar el compliment de les condicions i requisits que establix la legislació vigent tant per a l'autorització de les plantacions com per a la concessió i el pagament de les ajudes.

Observacions

Observacions

Contra la resolució, és procedent un recurs de reposició davant del mateix òrgan que la va dictar, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà del dia en què tinga lloc la notificació, si l'acte fora exprés; si l'acte no fora exprés, es podrà interposar un recurs de reposició en qualsevol moment a partir de l'endemà del dia en què, d'acord amb la normativa específica, es produïsca l'acte presumpte, tot això de conformitat amb el que estableixen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Termini màxim

Termini màxim

El termini màxim per a la resolució de la convocatòria és de sis mesos a comptar des de l'endemà de la celebració de la Conferència Sectorial, d'acord amb el que s'estableix en l'article 11.5 del Reial decret 905/2022

Efecte silenci / Esgota via administrativa

Efecte silenci / Esgota via administrativa

Desestimatori

Recurs que procedeix contra la resolució

Recurs que procedeix contra la resolució

Potestatiu de reposició

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

Termini justificació:
fins a: 31-05-2025

Termini

Termini

**CONVOCATÒRIA 2023 D'acord amb el que s'establix en l'article 16 del Reial decret 905/2022, una vegada finalitzades les operacions, el beneficiari ha de presentar una sol·licitud per al pagament de l'ajuda, a tot tardar el 31 de maig de 2024, inclusivament (DOGV 9559 de 22/03/2023) AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D'acord amb el que s'establix en la resolució de 15 de maig de 2024, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, queda ampliat el termini establit anteriorment, per la qual cosa el beneficiari ha de presentar una sol·licitud per al pagament de l'ajuda, a tot tardar el 1 de juliol de 2024, inclusivament (DOGV 9851 de 17/05/2024) **CONVOCATÒRIA 2024 D'acord amb el que s'establix en l'article 16 del Reial decret 905/2022, una vegada finalitzades les operacions, el beneficiari ha de presentar una sol·licitud per al pagament de l'ajuda, a tot tardar el 31 de maig de 2025, inclusivament (DOGV 9799 de 29/02/2024)

Documentació

Documentació

SOL·LICITUD DE PAGAMENT Es presentarà la sol·licitud de pagament mitjançant el model normalitzat disponible en l'aplicació informàtica, a través de l'adreça electrònica: https://picassa.gva.es/picassa/anuncios, de la mateixa forma que s'establix per a l'emplenament i presentació de les sol·licituds d'ajuda. D'acord amb el que s'estableix en l'article 78 del Reial decret 905/2022, el beneficiari ha d'aportar, almenys, la documentació que a continuació es detalla; no poden considerar-se subvencionables les despeses pagades en efectiu. a) En el cas de material vegetal, material d'espatlera i protectors haurà d'aportar-se factura on s'indique el municipi, polígon, parcel·la, subparcel·la i recinte a les quals van destinats els materials. • En les factures de materials (espatlera i protectors) s'ha de detallar el material utilitzat, així com les unitats emprades. • En les factures de plantes s'ha d'indicar el tipus de material vegetal adquirit, és a dir, nom i passaport fitosanitari o referència del Registre d'Operadors Professionals de Vegetals (ROPVEG) del viver de procedència i el nombre de plantes i varietat utilitzada. b) En el cas de desinfecció ha d'aportar-se factura on s'indique el municipi, polígon, parcel·la, subparcel·la i recinte, objecte de desinfecció. c) Quan les accions siguen realitzades mitjançant provisió de treball (mitjans propis), el beneficiari ha d'aportar un comunicat d'hores en el qual s'identifique al viticultor, els treballadors emprats i es justifique el temps invertit en la realització de cada acció, així com una declaració que indique si la maquinària utilitzada pertany al beneficiari, ha sigut prestada o ha sigut llogada (el lloguer no serà subvencionable en cap cas). En qualsevol cas, sempre han de presentar-se les corresponents factures dels materials emprats. d) Totes les factures han de ser emeses a nom del beneficiari que sol·licita el pagament de l'ajuda e) Juntament amb les factures s'ha d'aportar un justificant del pagament mitjançant transferència bancària on s'indique la referència de la factura, nom del titular de l'expedient i identificació de la despesa

Presentació

Presentació

Telemàtica
Totes les sol·licituds d'ajuda i de pagament es tramiten telemàticament mitjançant l'aplicació informàtica, dissenyada a este efecte per la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca a través de la següent URL: https://picassa.gva.es/picassa/anuncios Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic, quan siga procedent, hauran d'anar signats electrònicament pels qui siguen competents per a això. Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat “com va el meu”-> “sol·licituds en creació” (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=es).