Subdirector o subdirectora econòmics del Departament de Salut de Marina Baixa (núm. lloc: 82502). Conselleria de Sanitat

Conselleria de Sanitat

Etapa actual: Nomenament comissió de valoració
Codi SIA: 3057299
|
Codi GVA: 98781
Descarregar informació
Termini obert

Des de 12-06-2024

hasta 11-07-2024

  • Informació bàsica
  • Etapa actual
  • Llistat d'etapes
  • Ajuda
  • Preguntes freqüents
  • Enllaços d'interés
  • Compartir en xarxes socials

Informació bàsica

Convocatòria
Lliure designació
Prova
Concurs de mèrits
Grup
A1
Titulació
Títol universitari de grau o bé llicenciatura, enginyeria superior o arquitectura o equivalents (subgrup 1)
Titulació específica
Tindre la titulació universitària corresponent al grup de classificació professional A1
Places
Núm. de places totals 1

Descripció de places

Denominació del lloc de treball: subdirector o subdirectora econòmic o econòmica del Departament de Salut de La Maria Baixa (núm. posat 82502) Conselleria/Organisme: Conselleria de Sanitat Centre de destí: Hospital de La Marina Baixa de Vilajoiosa Localitat del lloc: la Vila Joiosa (Alacant) ...
Saber més
Requisits
1. Tindre la nacionalitat espanyola o la de qualsevol altre estat membre de la Unió Europea, o bé la d’algun altre estat al qual, per tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya, s’aplique la lliure circulació de persones treballadores. També hi poden...
Saber més

Etapa actual: Nomenament comissió de valoració

Fase

Convocatòria

Termini
Des de 12-06-2024 a 11-07-2024
Publicació
Documents
La present resolució posa fi a la via administrativa i, contra esta, podrà interposar-se, potestativament, recurs de reposició en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la seua publicació davant el mateix òrgan que ha dictat l'acte recorregut, d'acord amb el que es disposa en els articles...
Saber més
Informació complementària
Es fa pública la resolució de la Directora General de Personal per la qual es determina la composició nominal dels membres de la comissió de valoració que ha de jutjar la convocatòria pública per a la provisió, per lliure designació, de la plaça de subdirector econòmic o subdirectora econòmica...
Saber més
Recursos
  • Recurs contenciós administratiu
  • Recurs potestatiu de reposició

Llistat d'etapes

Etapa actual: Nomenament comissió de valoració

Data de publicació: 11-06-2024

Termini obert

Bases i obertura de termini

Data de publicació: 30-04-2024

Temini tancat

Tornar al llistat d'etapes

Nomenament comissió de valoració