Veterinaris/àries de salut pública (A1-S03-07) funcionaris/àries d'administració especial (CONSOLIDACIÓ 2017)

Conselleria de Sanitat

Etapa actual: Presentació de documents
Codi SIA: 3022439
|
Codi GVA: 72912
Descarregar informació
Termini obert

Des de 11-07-2024

hasta 07-08-2024

  • Informació bàsica
  • Etapa actual
  • Llistat d'etapes
  • Ajuda
  • Preguntes freqüents
  • Enllaços d'interés
  • Compartir en xarxes socials

Informació bàsica

Convocatòria
Oposició
Prova
Concurs oposició
Grup
A1
Titulació
Títol universitari de grau o bé llicenciatura, enginyeria superior o arquitectura o equivalents (subgrup 1)
Titulació específica
Títol de llicenciatura o grau en Veterinària
Enllaç a organisme
Places
Núm. de places totals 34

Descripció de places

- Torn d'accés lliure: 34 - Torn diversitat funcional igual al 33 % o superior: 2
Requisits
1. Tindre la nacionalitat espanyola o de qualsevol altre estat membre de la Unió Europea, així com dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, siga aplicable la lliure circulació de treballadors en els termes en què es troba...
Saber més
Taxes
Import tasa màxima: 45

Forma de pagament:

1. El pagament de la taxa es realitzarà via telemàtica dins del tràmit d'inscripció (www.san.gva.es).

Excempció / Reducció de tases:

EXEMPCIONS El personal que acredite la seua condició de persona amb diversitat funcional amb un grau igual o superior al 33 % estarà exempt de pagar la taxa, segons estableix la Llei de taxes de la Generalitat Valenciana vigent. Així mateix estarà exempt del pagament de la taxa el personal que...
Saber més

Etapa actual: Presentació de documents

Fase

Adjudicació i nomenament

Termini
Des de 11-07-2024 a 07-08-2024
S’obre termini de 20 dies hàbils, a partir del dia següent a la publicació d’aquesta resolució, per a que les persones aspirants amb dret a plaça que figuren a l’annex I, entreguen la documentació indicada, la qual serà autentificada per la persona encarregada del corresponent registre d’entrada.
Publicació
Documents
Documentació a presentar: a) Títol exigit per a la seua participació en aquestes proves selectives. En el cas de titulacions obtingudes en el estranger, anvers i revers de la credencial que acredite l’homologació que corresponga. b) Declaració responsable, que figura a l’annex II, de no...
Saber més
Forma de presentació
La documentació referida s’haurà d’autentificar a qualsevol dels registres oficials. Preferentment, s’haurà de presentar a una de les següents unitats de registre: - 03001Alicante: C/Girona, núm. 26. - 03801 Alcoi: Polígon de Caramanxel, s/n - 12001 Castelló: C/Hort Sogueros, nº12. - 46008 València: Av. Ferran el Catòlic, núm. 74. - Registres generals dels departaments de salut de la Conselleria de Sanitat.
Informació complementària
Resolució de 8 de juliol de 2024 de la directora general de Personal, per la què es sol·licita documentació a les persones aspirants aprovades amb dret a optar a plaça en el concurs-oposició de consolidació d’ocupació per a la provisió de vacants del cos superior tècnic de salut pública de...
Saber més
Recursos
  • Recurs contenciós administratiu
  • Recurs potestatiu de reposició

Llistat d'etapes

Etapa actual: Presentació de documents

Data publicació: 10-07-2024

Termini obert

Correcció errors data de la Resolució

Data publicació: 16-07-2024

Correcció d'errors Resolució definitiva concurs oposició

Data publicació: 28-12-2023

Llista definitiva d'aprovats. Termini de recurs

Data publicació: 01-12-2023

Relació provisional del concurs oposició. Termini al·legacions

Data publicació: 24-05-2023

Temini tancat

Llista aprovats (fase oposició) i termini presentació documents valoració mèrits (fase concurs)

Data publicació: 03-10-2022

Temini tancat

Llista provisional d'aprovats/suspesos (fase oposició). Termini d'al·legacions i plantilla definitiva

Data publicació: 11-07-2022

Temini tancat

Plantilla provisional de respostes de l'exercici

Data publicació: 03-05-2022

Qüestionari exercicis.

Data publicació: 03-05-2022

Distribució d'aules

Data publicació: 26-04-2022

Correcció data d'examen

Data publicació: 22-02-2022

Correcció data d'examen

Data publicació: 29-11-2021

Llista definitiva d'admesos/exclosos i data d'examen

Data publicació: 16-11-2021

Modificació composició del tribunal

Data publicació: 27-10-2021

Nomenament de tribunal

Data publicació: 27-09-2021

Correcció d'errors. Llista provisional d'admesos/exclosos

Data publicació: 09-06-2020

Llista provisional d'admesos/exclosos. Termini d'al·legacions

Data publicació: 04-06-2020

Temini tancat

Bases i obertura de termini

Data publicació: 05-02-2020

Temini tancat

Tornar al llistat d'etapes

Presentació de documents